Salgs- og leveringsbetingelser for

Løkken Smede og Maskinværksted A/S.
LSM-Diesel

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Betingelserne gælder uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i køberens ordre eller accept eller i andre dokumenter udfærdiget af køberen i forbindelse med handlen.

Force majeure

Force majeure, strejke eller lockout i ind- eller udland, ildsvåde, større maskinskade, svigtende energiforsyning, krig eller krigslignende tilstande i ind eller udland, udeblivelse eller forsinkelse af tilførsler af råstoffer eller halvfabrikata eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder berettiger os til efter vort skøn, enten helt eller delvis at annullere ordren eller udskyde leveringen. En annullering af ordre eller udsættelse af leveringen medfører ikke pligt til at erstatte det tab, som eventuelt måtte være en følge heraf.

Hvis en begivenhed som ovennævnte alene bevirker, at opfyldelsen af aftalen fordyres for os, er vi kun forpligtet til at gennemføre den, dersom køberen erklærer at ville holde os skadesløse ved betaling af den af os beregnede merpris.

Fortrydelsesret

Såfremt kunden fortryder købet inden for 14 dage fra modtagelse af varen, kan varen tilbagesendes til LSM Diesel - Egevej 41 - DK-9480 Løkken. Kunden skal på en seddel inden i pakken angive kundens navn og adresse. Senest 5 dage efter modtagelse af varen vil købssummen inkl. moms blive tilbagebetalt til kunden.

Priser

Alle priser er excl. moms. Priserne kan ændre sig uden varsel. Katalogpriser og prislister gælder fra påførte dato og annullerer alle tidligere udsendte kataloger og prislister. Vi tager forbehold for fejl i alle kataloger og prislister.

Alle priser er Ab Løkken Smede og Maskinværksted A/S.

Forsendelse

Forsendelser sker gennem Postens Erhvervspakker, hvis ikke andet er aftalt. Forsendelser over 30 kg sker, efter vort bedste skøn, på den bedste og sikreste måde.

Forsendelser sker på købers regning og risiko.

Levering

Ethvert aftalt eller oplyst leveringstidspunkt er ikke bindende for sælger. Idet det angivne leveringstidspunkt kun er anslået af sælger efter bedste skøn.

Reklamation/mangler

Køber forpligter sig til straks ved modtagelse at foretage en kontrol for at konstatere evt. fejl eller mangler. Reklamationer over fejl, som blev opdaget eller burde være opdaget ved en sådan undersøgelse, skal skriftligt meddeles os inden 8 dage fra varens modtagelse.

Mangelfulde varer ombyttes inden rimelig tid, medmindre der træffes aftale om returnering mod kreditering af fakturaværdien eller afslag i prisen. I intet tilfælde er vi pligtige til at yde erstatning i anledning af mangler.

Produktansvar

Vi er ikke ansvarlige for den skade, som den solgte vare måtte forvolde på personer, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberens besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller produkter, hvori disse indgår, eller for skade på personer, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forvolder.

I intet tilfælde er vi ansvarlige for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Betaling

Hvor andet ikke er klart anført skal leverede varer betales senest den på fakturaen anførte betalingsdato.

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, tilskrives en morarente af det forfaldne beløb incl. moms. Plus rykkergebyr.

Ejendomsret

Ejendomsretten til varen forbliver vor, indtil hele købesummen er betalt.

Pantsætning og videresalg af det købte kan ikke ske, førend hele købesummen er betalt.

 

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 01.04.2000.